Terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dle jen „Občanský zákoník“), upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním internetového obchodu na adrese www.keoryyoung.cz (dále jen „E-shop“), a to zejména právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi společností KEORY Young, s.r.o. IČ: 07781385 DIČ: CZ07781385, se sídlem Nad Záhořím 1540/4, 664 34 Kuřim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110102 (dále jen „Prodávající“), jako prodávajícím a provozovatelem Eshopu, a Zákazníkem E-shop, jako kupujícím.
 2. Kontaktní údaje Prodávajícího:
  • Poštovní adresa pro doručování: KEORY Young, s.r.o., Nad Záhořím 1540/4, 664 34 Kuřim
  • E-mail: your@keoryyoung.cz
  • Telefon: + 420 602 85 82 82
 1. Podnikatelem je osoba, která ve smyslu ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, a osoba zapsaná v obchodním rejstříku, (dále jen „Podnikatel“).
 2. Spotřebitelem je každý člověk, který při uzavírání kupní smlouvy nebo při jednání s Prodávajícím ve smyslu § 419 Občanského zákoníku jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, (dále jen „Spotřebitel“).
 3. „Zákazník“ je uživatel E-shopu, který je Spotřebitelem.
 4. Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Spotřebitele, nabídka učiněná Prodávajícím prostřednictvím E-shopu je určena pouze Spotřebitelům, jako koncovým zákazníkům. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Podnikatelem může být prostřednictvím E-shopu uzavírána pouze na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Podnikatelem a za podmínek tam uvedených, přičemž tato smlouva musí být uzavřena v písemné podobě a její uzavření musí předcházet uskutečnění objednávky Podnikatele prostřednictvím E-shopu.
 5. Tyto Obchodní podmínky, Reklamační řád, informace o Dopravě a platbě a Informace o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek, Reklamačním řádem, informacemi o Dopravě a platbě a Informacemi o ochraně osobních údajů.

II. Registrace a Uživatelský účet

 1. Umožňuje-li to webové rozhraní E-shopu, má Zákazník možnost se v E-shopu registrovat. Na základě registrace může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace a vytvoření Uživatelského účtu není podmínkou uzavření kupní smlouvy a Zákazník může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní Eshopu.
 2. Při registraci v Eshopu a při objednávání zboží bez registrace je Zákazník povinen uvádět veškeré údaje správně a pravdivě. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník povinen aktualizovat při jejich změně. Údaje uvedené v Uživatelském účtu nebo při objednávání jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Zákazník není oprávněn umožnit přístup a využívání jeho Uživatelského účtu třetím osobám. V případě, že Zákazník svůj Uživatelský účet delší dobu nevyužívá nebo poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně všech jejich součástí), může být tento účet Prodávajícím zrušen. Zákazník bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu softwaru a hardwaru.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Zákazník buď přímo z webového rozhraní Eshopu nebo prostřednictvím svého Uživatelského účtu vyplní formulář závazné objednávky a tuto objednávku odešle Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „dokončit objednávku“, „potvrdit objednávku“ či jiné tlačítko s obdobným významem. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním závazné objednávky může zákazník zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 2. Prodávající potvrdí přijetí objednávky Zákazníka informativním e-mailem zaslaným na Zákazníkem zadanou e-mailovou adresu.
 3. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky Zákazníkem. Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky i veškeré jejich součásti. Pro Zákazníky jsou vždy platné Obchodní podmínky (včetně všech jejich součástí) ve znění ke dni odeslání objednávky Zákazníkem.
 4. Uzavřená kupní smlouva (zejména příslušná objednávka Zákazníka, potvrzení objednávky a vystavená faktura), je Prodávajícím archivována v elektronické podobě po dobu nejméně dvou let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu přípustnou dle příslušných právních předpisů, Prodávající k ní na požádání umožní Zákazníkovi přístup.
 5. Objednávku je Zákazník oprávněn stornovat telefonicky či e-mailem, a to do okamžiku, než mu bude Prodávajícím oznámeno předání zboží k přepravě. Telefon a e-mail pro případné storno objednávky je uveden v odst. 1.2 těchto Obchodních podmínek.
 6. Všechny ceny uvedené v Eshopu jsou konečné a včetně DPH. Veškeré slevy, akční ceny a nabídky platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud není uvedeno jinak, nelze kombinovat případné osobní slevy a bonusy, slevy zboží v akci a akční nabídky.
 7. Prodávající může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v případě, že objednávané zboží není skladem, již se nevyrábí nebo je jinak nedostupné nebo je objednané zboží dlouhodobě reklamováno z důvodu výskytu vad. V takovém případě bude Prodávající Zákazníka o výše uvedeném informovat a je-li to možné, nabídne mu obdobné zboží.
 8. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon, apod.) se neliší od základní sazby, tj. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.

IV. Dodací podmínky a převzetí zboží

 1. V případě, že Prodávající nabízí více způsobů dodání zboží, zvolí si Zákazník způsob dodání v rámci vyplňování objednacího formuláře.
 2. Nabízí-li Prodávající dodání prostřednictvím přepravce, rozumí se Přepravcem společnost XYXY (dále jen „Přepravce“).
 3. Objednané zboží je expedováno k přepravě zpravidla do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky v případě platby na dobírku nebo osobně při převzetí a do dvou pracovních dnů od přijetí platby v případě platby kartou přes internet nebo převodem z účtu.
 4. Vlastnické právo k zakoupenému zboží přechází na Zákazníka převzetím zboží a zaplacením kupní ceny.
 5. Daňový doklad bude Zákazníkovi zaslán elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce a/nebo bude součástí zásilky. Daňový doklad slouží jako záruční list.
 6. Objednané zboží je Zákazník povinen převzít. Je-li zboží doručováno Přepravcem, bude Zákazník informován e-mailem o předání zboží Přepravci, ohledně konkrétního termínu doručení bude Zákazník kontaktován přímo Přepravcem.
 7. V případě, že Zákazník objednané zboží nepřevezme od Přepravce na jím uvedené doručovací adrese a zboží bude vráceno Prodávajícímu, je Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit; toto platí obdobně pro jiné Zákazníkem zvolené způsoby dodání zboží, např. v případě, že si Zákazník zboží nevyzvedne v místě určeném pro osobní odběr apod. Odstoupení od smlouvy oznámí Prodávající Zákazníkovi elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. V případě nepřevzetí zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst částku představující náklady vynaložené Prodávajícím na doručení zboží na náhradu škody, která Prodávajícímu vznikla porušením povinnosti Zákazníka zboží převzít; tímto není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody vzniklé prodávajícímu nad rámec částky nákladů na doručení. Pokud se na tom Zákazník a Prodávající dohodnou, doručí Prodávající zboží opětovně, avšak na náklady Zákazníka a až po obdržení úhrady těchto nákladů. To vše platí i pro případy, kdy první pokus o doručení nebyl Zákazníkem hrazen (doručení zdarma apod.).

V. Platební podmínky

 1. Zákazník v rámci objednávky v E-shopu zvolí způsob platby Kupní ceny a všech souvisejících plateb, např. poštovné a balné, poplatek za dobírku apod., (dále jen společně jako „Kupní cena“).
 2. Zákazník si může zvolit jednu z následujících způsobů platby:
  • Platební kartou – Kupní cenu Zákazník uhradí platební kartou VISA, Visa Electron, Mastercard, Maestro, Master Card ElectronicVisa. Při dokončení objednávky bude Zákazník přesměrován na platební bránu společnosti GoPay, která zároveň garantuje zabezpečení platby a přenosu informací;
  • Bankovním převodem – Kupní cenu uhradí Zákazník předem bankovním převodem na účet prodávajícího uvedený ve faktuře, která mu bude zaslána na email, který uvedl v objednávce. Po připsání platby na účet Prodávajícího bude zboží předáno k přepravě nebo připraveno k jinému zvolenému způsobu dodání;
  • Na dobírku – při zvoleném způsobu doručení Přepravcem zaplatí Zákazník Kupní cenu v hotovosti Přepravci při převzetí zboží;
  • V hotovosti – při osobním odběru na některé z poboček MEDICOM Clinic.
 1. V případě, že Zákazník zvolí způsob platby platební kartou nebo bankovním převodem a neuhradí-li bez zbytečného odkladu po odeslání objednávky, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě zvoleného způsobu platby platební kartou a bankovním převodem nejsou Prodávajícím účtovány žádné další poplatky, v případě zvolení způsobu platby dobírkou je Prodávajícím účtován poplatek ve výši dle ceníku.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit z důvodů sjednaných v kupní smlouvě a v případech stanovených zákonem.
 2. Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu dochází k uzavření smlouvy distančním způsobem. Od této kupní smlouvy má Zákazník právo odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní bez udání důvodu, přičemž tato lhůta začíná Zákazníkovi běžet ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty odeslat.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí mít formu jednoznačného prohlášení (např. ve formě dopisu zaslaného poštou). K odstoupení od kupní smlouvy může být Zákazníkem využit vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (ke stažení zde), užití vzorového formuláře však není povinností.
 4. Zboží musí být v případě odstoupení od smlouvy Zákazníkem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od smlouvy, vráceno, a to jeho zasláním na adresu pro doručování. Zboží musí být vráceno úplné, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém je Zákazník převzal, v neporušeném originálním obalu a včetně veškeré přiložené dokumentace, tj. včetně faktury, nebo musí být vznik kupní smlouvy jinak bezpochybně prokázán.
 5. Jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Zákazníka od kupní smlouvy odstoupit dle § 1829 Občanského zákoníku, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i veškeré s ním poskytnuté dárky.
 6. Vzhledem k povaze zboží nabízeném v E-shopu Prodávající upozorňuje na to, že od kupní smlouvy nemůže Zákazník odstoupit v případě koupě zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu Zákazník. Prodávající v takovém případě vrátí Zákazníkovi všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Zvolí-li při odstoupení od kupní smlouvy Zákazník jiný způsob vrácení peněžních prostředků, budou mu Prodávajícím vráceny tímto Zákazníkem zvoleným způsobem. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

VII. Práva Zákazníka z vadného plnění a reklamace

 1. Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží nemá při převzetí vady.
 2. Na zboží se vztahuje záruční doba odpovídající povaze zboží, která je uvedena na obalu výrobku jako doba použitelnosti zboží (tím se má na mysli i doba, po kterou je zboží použitelné po prvním použití). Záruční doba běží od převzetí zboží Zákazníkem.
 3. V případě, že se po převzetí zboží Zákazníkem vyskytnou v záruční době vady, může Zákazník uplatnit reklamaci. Bližší informace o právech zákazníka z vadného plnění a podmínky pro uplatňování těchto práv jsou obsaženy v Reklamačním řádu.
 4. Veškeré případné reklamace budou vyřízeny v souladu s příslušnými právními předpisy a Reklamačním řádem.

VIII. Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu

 1. Zákazník je při řešení případných sporů s Prodávajícím oprávněn kontaktovat subjekt pro mimosoudní řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (kontakt: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Zákazník může rovněž využít ODR platformu pro řešení sporů online zřízenou Evropskou komisí.
 2. Zákazník se může se stížností obrátit na orgány státního dozoru nebo orgány dohledu. A to zejména na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, a další.
 3. Zákazník se může se stížností obrátit na orgány státního dozoru nebo orgány dohledu. A to zejména na Českou obchodní inspekci, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci, Živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, a další.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu ustanovení § 4 písm. j) zákona č. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“) a jako správce zpracovává veškeré osobní údaje svých Zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména ZOÚ a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o ochraně osobních údajů v dokumentu Informace o ochraně osobních údajů zde.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vyplývající a související s kupní smlouvou uzavíranou prostřednictvím E-shopu, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky.
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 3. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2020 a jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na adrese www.keoryyoung.cz.


We cooperate with the best

We cooperate with the best

All KY products will be available for sampling and purchase in any MEDICOM Clinic branches in Prague, Brno, or Ústí nad Labem.

medicom